Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 21ain Medi 2021. pdf icon PDF 220 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Band B - Diweddariad ar Gam 2 – 13eg Hydref 2021.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Llun, 1af Tachwedd 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif - Ymgynghoriad mewn perthynas â Chynigion ar gyfer Ysgol Iau Llancaeach/Ysgol Fabanod Llanfabon, Ysgol Gynradd Plasyfelin a Chanolfan ar gyfer Dysgwyr sy'n Agored i Niwed. pdf icon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Beilot y Gwasanaeth Ieuenctid - Cyflwyniad.

9.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032. pdf icon PDF 371 KB

Dogfennau ychwanegol: