Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 2il Tachwedd 2021. pdf icon PDF 220 KB

4.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 2il Rhagfyr 2021. pdf icon PDF 198 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Strategaeth Tai Leol 2021-26 (Cyd-bwyllgor Craffu) – 27ain Hydref 2021;

2.    Cynllun Prosiect Digartrefedd (Cyd-bwyllgor Craffu) – 10fed Tachwedd 2021;

3.    Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 – 8fed Rhagfyr 2021.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Gwener, 7fed Ionawr 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Adroddiad ar yr Ymgynghoriad: Ysgol Iau Llancaeach/Ysgol Fabanod Llanfabon. pdf icon PDF 382 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Adroddiad Ymgysylltu â'r Gymuned: Ysgol Gynradd Plasyfelin. pdf icon PDF 385 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Adroddiad Ymgysylltu â'r Gymuned: Canolfan i Ddysgwyr Agored i Niwed (Uned Atgyfeirio Disgyblion). pdf icon PDF 386 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Hunanwerthuso pdf icon PDF 488 KB

Dogfennau ychwanegol: