Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Joanne Thomas 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 238 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Adroddiad 2022-2027 – 27 Gorffennaf 2022;

2.    Cynnydd Ychwanegol mewn Ffioedd ar gyfer Darparwyr Cartrefi Preswyl Bach ar gyfer 2022/23 – 27th Gorffennaf 2022.

Dogfennau ychwanegol:

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Jo Thomas, 07714600912, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Gwener, 5 Medi 2022.

 

 

 

 Derbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu a ganlyn:-

7.

Rhyddhau o'r Ysbyty. pdf icon PDF 139 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad terfynol gan y Gr?p Gorchwyl a Gorffen ar fynd i'r afael â materion iechyd meddwl posibl ar ôl y pandemig. pdf icon PDF 311 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb (Mis 3). pdf icon PDF 270 KB

Dogfennau ychwanegol: