Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Joanne Thomas 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 8fed Mawrth 2022. pdf icon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.       Cynnydd yn Ffioedd Darparwr Gofal Cymdeithsol 2022/2023 - 6rd Ebrill 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Joanne Thomas, 07714600912, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Llun 13eg  Mehefin  2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

 

7.

Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol 2021-2022. pdf icon PDF 213 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad Blynyddol o Gwynion A Ddaeth i Law o Dan Bolisi Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol yn Ystod 2021/2022. pdf icon PDF 996 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyllideb Refeniw y Gwasanaethau Cymdeithasol 2022/23. pdf icon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol: