Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 1af Tachwedd 2021. pdf icon PDF 245 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1. Strategaeth Dai Leol 2021-26 – 27 Hydref 2021.

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun 22 Tachwedd 2021.   

 

 I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

7.

Cyflwyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

8.

Adroddiad terfynol gan y Grwp Gorchwyl a Gorffen ar Daliadau Gofal Dibreswyl. pdf icon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent 2020/21. pdf icon PDF 511 KB

Dogfennau ychwanegol: