Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Charlotte Evans-Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 27 Ebrill 2021. pdf icon PDF 213 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

 I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

6.

Cyflwyniad Fy Nhîm Cefnogi (MyST).

7.

Adolygiad Blynyddol o Gwynion a ddaeth i law o dan Bolisi Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol – 1 Ebrill 2020 i 21 Mawrth 2021. pdf icon PDF 899 KB

8.

Diweddariad am Bartneriaethau Rhanbarthol. pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Swydd Wag Aelod Cyfetholedig y Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 110 KB