Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams'

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2021. pdf icon PDF 358 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Adroddiad Dros Dro gan y Grwp Gorchwyl a Gorffen ar Daliadau Gofal dibreswyl.

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Charlotte Evans, 01443 864210, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 26 Ebril 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Gwiriad Sicrwydd Arolygaeth Gofal Cymru 2021: Gwansanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Adborth. pdf icon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol: