Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Joanne Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2022. pdf icon PDF 294 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Final Report from the Task and Finish Group on Tackling Mental Health Issues Post Pandemic. – 19th October 2022.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Jo Thomas, 07714600912, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Gwener, 21 Tachweddi 2022.

 

 

Derbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu a ganlyn:-

 

7.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai ar gyfer 2021/22. pdf icon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili - Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid 2022-2024 ac Arolygiad o'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. pdf icon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Lleoedd Gwag ar gyfer Aelodau Cyfetholedig Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 212 KB