Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Joanne Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 23ain Tachwedd 2021. pdf icon PDF 356 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Cynllun Prosiect Digartrefedd (Cydbwyllgor Craffu) - 10fed Tachwedd 2021;

2.    Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022/23 (Cydbwyllgor Craffu) – 19eg Ionawr 2022.

 

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Joanne Thomas, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Llun 24ain Ionawr 2022.

 

 

 I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

7.

Cronfa Gofal Integredig (ICF) a Rhaglen Grant Trawsnewid - cyflwyniad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

                                   

8.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb (mis 7). pdf icon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol: