Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Amy Dredge 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

 

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 24 Medi 2020 pdf icon PDF 146 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

            I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

6.

Adolygiad Perfformiad Arolygiaeth Gofal Cymru - Ebrill 2019 - Mawrth 2020. pdf icon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Caerffili Cares. pdf icon PDF 580 KB

8.

Adroddiad Monitro Cyllideb (Mis 5). pdf icon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol: