Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jo Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

Nodi Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol y Cabinet.

 

3.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 359 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

4.

Meini Prawf Dyrannu ar gyfer Caeau Chwaraeon Artiffisial a Chanolfan Rhagoriaeth Chwaraeon Ystrad Mynach. pdf icon PDF 292 KB

5.

Archwiliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd o Wasanaethau Gorfodi Cyfraith Bwyd Caerffili pdf icon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Amcanion A Chamau Gweithredu 2024-2028. pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Craffu CacA - Adroddiad Blynyddol y Cynllyn Cydraddoldeb Strategol 2022-2023 pdf icon PDF 314 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Hunanasesu Blynyddol (Gan Gynnwys Amcanion Llesiant) 2022/23. pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyhoeddi Data Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2023 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol Ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017. pdf icon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Llywodraeth Cymru 2024/2025. pdf icon PDF 227 KB