Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 22ain Chewfror 2023. pdf icon PDF 233 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 373 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Strategaeth Tai Gwag y Sector Preifat 2023 – 2028. pdf icon PDF 289 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Busnes – Cyfrif Refeniw Tai 2023/24. pdf icon PDF 365 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Dyfodol Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili. pdf icon PDF 242 KB

8.

Strategaeth Gyfranogiad 2023-2027. pdf icon PDF 369 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 746 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 119 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem:-

11.

Tref Caerffili 2035 - Datblygiad Marchnad Park Lane.