Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 26ain Medi 2022. pdf icon PDF 244 KB

4.

Cabinet 5ed Hydref 2022. pdf icon PDF 239 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 376 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -  

6.

Cynnig Ymgysylltu â Chymuned Bryn. pdf icon PDF 250 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect. pdf icon PDF 351 KB

8.

Adroddiad terfynol gan y Grwp Gorchwyl a Gorffen ar fynd i'r afael â materion iechyd meddwl posibl ar ôl y pandemig. pdf icon PDF 309 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol ar Gwynion Corfforaethol a ddaeth i law ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2021 i - 31 Mawrth 2022. pdf icon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Protocol Interim ar y Cyd ar gyfer Cyfraddau Milltiroedd mewn Awdurdodau Lleol. pdf icon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cyflog Byw Sylfaenol 2022. pdf icon PDF 233 KB

12.

Gallu'r gweithlu a heriau cysylltiedig. pdf icon PDF 578 KB