Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 29fed Mehefin 2022. pdf icon PDF 234 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 192 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

5.

Ffioedd Priodasau a Phartneriaethau Sifil – Gwasanaeth Cofrestru. pdf icon PDF 257 KB

6.

Asesiad o Lety i Sipsiwn a Theithwyr 2022-27. pdf icon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygu Polisi Rhent y Cyfrif Refeniw Tai. pdf icon PDF 933 KB

8.

Gweithdrefn Gorfodi a Chydymffurfio Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni (MEES) mewn Eiddo Domestig Rhent Preifat. pdf icon PDF 468 KB