Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 234 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 195 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Strategaeth Uchelgeisiau a Rennir 2019-2022. pdf icon PDF 383 KB

6.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant - Adroddiad 2022-2027. pdf icon PDF 540 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adeiladu Arfaethedig o Bafiliwn Aml-bwrpas Cadetiaid a Chwaraeon ym Mharc Morgan Jones, Caerffili. pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynnydd Ychwanegol mewn Ffioedd ar gyfer Darparwyr Cartrefi Preswyl Bach ar gyfer 2022/23. pdf icon PDF 146 KB

9.

Gofal Cartref wedi'i Gomisiynu'n Allanol. pdf icon PDF 139 KB

10.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 220 KB

11.

Tynnu'n ôl o D? Pontygwindy (Uned 7 Cwrt De Clare, Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy).