Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion. 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 23 Mehefin 2021. pdf icon PDF 240 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 322 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

 

5.

Alldro Refeniw Dros Dro ar gyfer 2020/21. pdf icon PDF 431 KB

6.

Polisi Gwerth Cymdeithasol a Mabwysiadu'r Fframwaith Themâu, Canlyniadau a Mesurau. pdf icon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Enwi a Rhifo Strydoedd - Tâl Arfaethedig i Ychwanegu / Ail-enwi / Dileu Enw Eiddo Preswyl. pdf icon PDF 250 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Kickstart. pdf icon PDF 271 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Cynigion ar gyfer Gwasgariad Lloches ac Adleoli Affganiaid pdf icon PDF 167 KB

10.

Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga. pdf icon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol: