Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 13 Hydref 2021. pdf icon PDF 233 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 358 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

 

5.

Asesiad Perfformiad Corfforaethol - Diweddariad Chwe Mis 2021. pdf icon PDF 257 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Tai Leol 2021-26. pdf icon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad Cynllun Corfforaethol 2018-2023 ac Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21. pdf icon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Taliad i Ddarparwyr Gofal Cartref wedi'u Comisiynu o Gronfa Adfer Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. pdf icon PDF 237 KB

9.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 203 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw'r cyfarfod ar agor i'r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai'r cyfarfod gael ei gau i'r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o'r eitem-

10.

Prynu Tir yn Groveside Road, Oakdale, Coed Duon ar gyfer Darpariaeth Rhandiroedd Amgen