Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Sylwadau'r Maer sy'n Ymddeol.

4.

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro a Phennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ar newidiadau i Gyfansoddiad y Cyngor. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ethol Aelod Llywyddu (Cadeirydd) y Cyngor.

6.

Ethol Dirprwy Aelod Llywyddu (Is-Gadeirydd) y Cyngor.

7.

Ethol Maer y Cyngor tan y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2025 a nodi cyflog dinesig i'w dalu.

8.

Ethol Dirprwy Faer y Cyngor tan y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2025.

9.

Cyhoeddiadau’r Maer.

10.

Nodi penodi Arweinydd y Cyngor ac uwch gyflog i'w dalu.

11.

Nodi penodiad Dirprwy Arweinydd.

12.

Nodi nifer yr Aelodau i'w penodi i'r Cabinet, enwau'r bobl mae'r Arweinydd wedi'u dewis i ddod yn Aelodau o'r Cabinet ac uwch gyflogau i'w talu.

13.

Nodi penodiad Arweinydd prif grwp yr wrthblaid.

14.

Datganiad yr Arweinydd - ar lafar.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

15.

Datganiadau Ariannol ar gyfer 2022/23. pdf icon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol. pdf icon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau. pdf icon PDF 385 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Penodi Cadeirydd, Is-gadeirydd ac Aelodau Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu canlynol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol a nodi uwch gyflog i'w dalu i'r Cadeiryddion. pdf icon PDF 8 KB

19.

Penodi Cadeirydd ac/neu Is-gadeirydd ac Aelodau i'r Pwyllgorau canlynol ar gyfer y flwyddyn nesaf (yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol). pdf icon PDF 14 KB

 

Panel Apeliadau

Pwyllgor Apwyntiadau

*Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (*Bydd y Cadeirydd yn Aelod Lleyg ac yn cael ei benodi yn y cyfarfod cyntaf yn dilyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor)

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Archwilio a Disgyblu

Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo/ Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol

Pwyllgor Cynllunio

*Pwyllgor Safonau (*Bydd y Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd yn Aelodau Lleyg)

20.

Cyfansoddi Is-bwyllgorau/Gweithgorau/Paneli/Byrddau a phenodi Aelodau i wasanaethu arnynt ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol. pdf icon PDF 104 KB

21.

Penodi/enwebu cynrychiolwyr i wasanaethu ar gyrff allanol lle bo angen. pdf icon PDF 213 KB

22.

Pleidleisiau - Cyfarfod Blynyddol y Cyngor 9 Mai 2024 pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol: