Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Cyflwyno Gwobrau.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Cyngor ar 27 Medi 2023. pdf icon PDF 341 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

5.

Cynllun Corfforaethol (gan Gynnwys Amcanion Llesiant) 2023-2028. pdf icon PDF 323 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft. pdf icon PDF 249 KB

7.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai ar gyfer 2022/23. pdf icon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Llythyr Blynyddol 2022/23. pdf icon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

Derbyn ac ystyried y Rhybudd o Gynnig a ganlyn:-

 

9.

Safon Balchder mewn Cyn-filwyr. pdf icon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Derbyn cyhoeddiadau gan y Maer. pdf icon PDF 196 KB

11.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

12.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(2).

 

Cwestiwn gan y Cynghorydd K. Etheridge i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. Morgan.

 

Gofyn i'r Arweinydd faint mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'i wario ar Ymgynghorwyr a diffinio'r amrywiol ddyletswyddau a gyflawnwyd o fewn y 12 mis diwethaf ac yn y Cyngor ar hyn o bryd, ac a ydyn nhw'n teimlo bod hyn yn gost effeithiol ac yn werth am arian?

 

13.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(3).

 

Cwestiwn gan y Cynghorydd T. Heron i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau, y Cynghorydd C. Andrews.

 

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau gynnig yr wybodaeth ddiweddaraf am Wasanaethau Llyfrgelloedd?

14.

Pleidleisiau - Cyngor 29ain Tachwedd 2023. pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol: