Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Cyflwyno Gwobrau.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Cyngor ar 27ain Chwefror 2024. pdf icon PDF 401 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

5.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Amcanion A Chamau Gweithredu 2024-2028. pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Uwchgynllun Coed Duon Fwyaf. pdf icon PDF 320 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cefnogi’r gwaith o ran mynediad electronig yr Aelodau at wybodaeth a defnyddio Band Eang. pdf icon PDF 217 KB

8.

Derbyn cyhoeddiadau gan y Maer. pdf icon PDF 194 KB

9.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

10.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10 (2).

Cwestiwn gan y Cynghorydd L. Whittle i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. Morgan.

 

A wnaiff Arweinydd y Cyngor roi esboniad llawn am yr oedi unwaith eto wrth agor Ffos Caerffili. Mae aelodau'n cydnabod bod gohirio'r agoriad gwreiddiol rhwng mis Medi 2023 a mis Ionawr 2024 wedi colli masnach y Nadolig. Yna, roedd oedi pellach yn golygu colli masnach arwerthiannau Ionawr. Nawr, mae gohirio tan fis Ebrill wedi colli masnach y Pasg.

 

A all Arweinydd y Cyngor roi gwybod i'r Cyngor a wnaeth yr oedi wrth agor Ffos Caerffili arwain at unrhyw wariant ychwanegol uwchlaw'r tendr gwreiddiol. Os do, faint yw'r gost honno?

 

11.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(3).

Cwestiwn gan y Cynghorydd T. Heron i'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, y Cynghorydd E. Forehead.

 

A all yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y pwysau ar y gwasanaethau cymdeithasol?

12.

Derbyn cwestiynau o dan Reol Gweithdrefn 10(12) a bydd ymateb ysgrifenedig yn cael ei ddarparu ar eu cyfer.

13.

Pleidleisiau - Cyngor 18fed Ebrill 2024. pdf icon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol: