Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Cyflwyno Gwobrau.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Cyngor ar 29ain Tachwedd 2023. pdf icon PDF 392 KB

Derbyn ac ystyried y Rhybudd o Gynnig a ganlyn:-

 

5.

Setliad Llywodraeth Leol Cymru. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

6.

Cyhoeddi'r Datganiad ar Bolisi Tâl 2024/25. pdf icon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor 2024/25. pdf icon PDF 233 KB

8.

Adroddiad Strategaeth Cyfalaf 2024/25. pdf icon PDF 276 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Flynyddol Rheoli'r Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer 2024/25. pdf icon PDF 703 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2024/25. pdf icon PDF 198 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynnig Gosod Treth y Cyngor 2024/25. pdf icon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Derbyn cyhoeddiadau gan y Maer. pdf icon PDF 195 KB

13.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

14.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10 (2).

Cwestiwn gan y Cynghorydd K. Etheridge i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. Morgan.

 

A minnau wedi mynychu’r digwyddiad ystwyth a thrawsnewid, a fyddai’r Arweinydd yn gallu egluro pa amserlen a chost prosiectau sy’n cael eu hystyried ar gyfer Coed Duon, Rhisga, Trecelyn ac etholaeth Islwyn gyda chyfranogiad y sector preifat gan fy mod i'n gweld rhesymoli yn cael ei ystyried ar gyfer y caffi gwybodaeth i dwristiaid sy’n gweithredu ar golled o £100,000 y flwyddyn yng Nghaerffili ac a yw hyn yn gywir?

 

 

 

15.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(3).

Cwestiwn gan y Cynghorydd A. Hussey i'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol, Eiddo a Phriffyrdd, y Cynghorydd N. George.

 

Faint o gynnydd sydd wedi'i wneud gyda'n rhesymoli asedau ni o gymharu â'r adeg hon y llynedd?

 

 

 

16.

Derbyn cwestiynau o dan Reol Gweithdrefn 10(12) a bydd ymateb ysgrifenedig yn cael ei ddarparu ar eu cyfer.

17.

Pleidleisiau - Cyngor 27ain Chwefror 2024. pdf icon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol: