Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 11eg Mai 2022. pdf icon PDF 387 KB

7.

Cyngor 23ain Mai 2022. pdf icon PDF 269 KB

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10.

Cwestiwn gan y Cynghorydd A. Whitcombe i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. Morgan.

 

Beth mae CBSC wedi'i wneud i helpu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i'r farchnad dai leol gan ystyried y gwir angen am dai yn y fwrdeistref?

9.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10.

Cwestiwn gan y Cynghorydd A. McConnell i'r Aelod Cabinet dros Wastraff, Hamdden a Mannau Gwyrdd, y Cynghorydd C. Morgan.

 

Gall yr Aelod Cabinet dros Wastraff a Mannau Gwyrdd gynnig yr wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch ‘Mai Di-Dor’?

10.

Derbyn cwestiynau o dan Reol Gweithdrefn 10 i'w hateb yn ysgrifenedig.

Cwestiwn gan y Cynghorydd K. Etheridge i'r Aelod Cabinet Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd, y Cynghorydd P. Leonard.

 

Gofyn i’r Aelod Cabinet pam y cafodd sylwadau’r aelodau etholedig ar gyfer Wardiau Ynys-ddu eu hanwybyddu, a phwy wnaeth y penderfyniad i anwybyddu eu sylwadau adeiladol diwygiedig, a pheidio â’u cynnwys yn y cylchlythyr a gafodd ei ddosbarthu i drigolion, a sut mae hyn yn cyd-fynd â’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu yng Nghymru ac ydyn nhw’n teimlo bod hyn yn arfer da ac yn gosod cynsail ym mhob un o wardiau eraill Tîm Caerffili?

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

11.

Cyflwyniad gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

12.

Rhybudd o Gynnig - Chwarel Tŷ Llwyd, Ynys-ddu. pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rhybudd o Gynnig - Siarter Clefyd Niwronau Motor. pdf icon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

2il Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 31 Mawrth 2035 – Cynllun Cyn-adneuo – Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol. pdf icon PDF 473 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Pleidleisiau - Cyngor 6ed Gorffennaf 2023. pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol: