Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyngor 17eg Ionawr 2023. pdf icon PDF 273 KB

7.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd A. Hussey i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau, y Cynghorydd C. Andrews.

 

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau roi’r wybodaeth ddiweddaraf am waith Tîm Gofalu am Gaerffili?

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

8.

Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 759 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Datganiad Polisi Talu 2023/24. pdf icon PDF 449 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent – Cynllun Lles 2023/2028. pdf icon PDF 236 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 116 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth: -

12.

Benthyciad Clwb Rygbi Bedwas.

13.

Pleidleisiau - Cyngor 15 Mawrth 2022. pdf icon PDF 322 KB

Dogfennau ychwanegol: