Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyngnor 24ain Tachwedd 2022. pdf icon PDF 291 KB

7.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10 (2).

 

I Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Sean Morgan gan y Cynghorydd A. McConnell.

 

A wnaiff Arweinydd y Cyngor roi’r wybodaeth ddiweddaraf, os gwelwch yn dda, am Setliad Llywodraeth Cymru yng nghyd-destun chwyddiant a phwysau ar wasanaethau cyfredol?

 

 

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

 

Cwestiwn i'r Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a'r Hinsawdd gan y Cynghorydd K. Woodland

 

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid Hinsawdd roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor ar sawl digyddiad oedd yn y rhaglen ar gyfer 2022 ac a oedden nhw’n llwyddiannus?

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

9.

Datganiadau Ariannol 2021/22. pdf icon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor 2023/24. pdf icon PDF 243 KB

11.

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai 2021-22. pdf icon PDF 380 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adolygiad o'r Ffin Gymunedol a Threfniadau Etholiadol. pdf icon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Pwyllgor Safonau Penodi Dau Aelod Lleyg Annibynnol ac Aelod Cynghorydd Cymuned. pdf icon PDF 209 KB

14.

Pleidleisiau - Cyngor 17eg Ionawr 2022. pdf icon PDF 90 KB

Dogfennau ychwanegol: