Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyngor 19eg Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 315 KB

7.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn i Aelodau Cabinet dros Wastraff, Hamdden a Mannau Gwyrdd, y Cynghorydd C. Morgan, gan y Cynghorydd A. Leonard

 

A all yr Aelod Cabinet dros Wastraff, Hamdden a Mannau Gwyrdd esbonio beth ydy'r Cyngor yn mynd i'w wneud i warchod ein blodau gwyllt naturiol a bioamrywiaeth pryfed, yn ogystal â chyflwyno trefn fwy cyfeillgar o dorri gwair?

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

8.

Uwchgynllun Ebwy Isaf a Chwm Sirhywi. pdf icon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili Hyd At 2021 (Gan gynnwys yr Adroddiad Ardoll Seilwaith Cymunedol Blynyddol). pdf icon PDF 326 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Alldro Refeniw Dros Dro ar gyfer 2021/22. pdf icon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Datganiad Ymholiadau Archwilio Cymru 2021/2022. pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. - Argyfwng Costau Byw. pdf icon PDF 350 KB

I nodi'r adroddiad canlynol a ystyriwyd yn eitem frys gan y Cabinet: -

 

13.

Adolygiad Canolfannau Dydd - Cyflwyniad gan y Contractwr. pdf icon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol:

Nodi'r eitem ganlynol a ystyriwyd fel eitem frys ac eithriedig yn y Cabinet:-

14.

Tynnu'n ôl o Dy Pontygwindy (Uned 7 Cwrt De Clare, Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy). (Eithriedig) pdf icon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Pleidleisiau - Cyngor 4ydd Hydref 2022. pdf icon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol: