Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyngor 12fed Ebrill 2022. pdf icon PDF 281 KB

7.

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 19 Mai 2022. pdf icon PDF 327 KB

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn i'r Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad, y Cynghorydd E. Stenner, gan y Cynghorydd K. Etheridge: -

 

Gofyn i’r Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad am y £229,000 o’r Gronfa Ymrymuso'r Cymuned na chafodd ei wario mewn amrywiol wardiau sydd wedi'u heffeithio a gallai hi ddiffinio’r mecanwaith, y fethodoleg a’r monitro sy'n cael ei ddefnyddio i sicrhau bod yr holl arian yn cael ei wario i helpu achosion da, sy’n bodloni’r meini prawf ym mhob ward yn y Fwrdeistref Sirol yn dilyn y cynnydd mewn costau byw?

 

Cwestiwn i'r Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid Hinsawdd, y Cynghorydd J. Pritchard, gan y Cynghorydd A. McConnell.

A all yr Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid Hinsawdd egluro beth sy'n cael ei wneud i gefnogi busnesau a chanol trefi?

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

9.

Hysbysiad o Gynnig - Toriadau'r Llywodraeth. pdf icon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cyfrif Refeniw Tai – Cynllun Busnes 2022/2023. pdf icon PDF 359 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Pleidleisiau - Cyngor 19eg Gorffennaf 2022 pdf icon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol: