Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach - Timau Microsoft

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Sylwadau'r Maer sy'n Ymddeol.

4.

Ethol Maer y Cyngor hyd at y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2023.

5.

Ethol Dirprwy Faer y Cyngor tan y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2023.

6.

Cyhoeddiadau’r Maer.

7.

Ethol Arweinydd y Cyngor.

8.

Nodi penodiad Dirprwy Arweinydd.

9.

Nodi nifer yr Aelodau i gael eu penodi i'r Cabinet, yr enwau mae'r Arweinydd wedi'u dewis i ddod yn Aelodau o'r Cabinet.

10.

Nodi penodiad Arweinydd prif grwp yr wrthblaid.

11.

Datganiad yr Arweinydd - ar lafar.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

12.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol. pdf icon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu canlynol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddo.

Pwyllgor Craffu Addysg

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau/ Pwllgor Craffau Partneriaethau

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

14.

Penodi Aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu canlynol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol. pdf icon PDF 90 KB

Pwyllgor Craffu Addysg

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau/ Pwllgor Craffau Partneriaethau

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

 

15.

Penodi Cadeirydd a/neu Is-Gadeirydd (yn ôl yr angen) i’r Pwyllgorau a ganlyn am y flwyddyn i ddod (yn unol â’r cydbwysedd gwleidyddol).

Panel Apeliadau
Pwyllgor Apwyntiadau
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Pwyllgor Archwilio a Disgyblu

Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo/ Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Safonau

 

16.

Nodi y bydd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn Aelod Lleyg ac yn cael ei benodi yn y cyfarfod cyntaf yn dilyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor.

17.

Penodi Aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau a ganlyn am y flwyddyn i ddod yn unol â’r cydbwysedd gwleidyddol:- pdf icon PDF 98 KB

Panel Apeliadau
Pwyllgor Apwyntiadau
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Pwyllgor Archwilio a Disgyblu

Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo/ Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Safonau

 

18.

Cyfansoddi Is-bwyllgorau/Gweithgorau/Paneli/Byrddau a phenodi Aelodau i wasanaethu arnynt am y flwyddyn i ddod yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol. pdf icon PDF 107 KB

19.

Penodi/enwebu cynrychiolwyr i wasanaethu ar Gyrff Allanol lle bo angen. pdf icon PDF 214 KB

20.

Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau. pdf icon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Newidiadau i'r Cyfansoddiad. pdf icon PDF 211 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Pleidleisiau - Cyngor Blynyddol 19eg Mai 2022. pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol: