Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyngor 13 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 313 KB

7.

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 158 KB

8.

Datganiad gan Arweinydd y Cyngor.

9.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(2).

1.    Cwestiwn i Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd K. Etheridge

 

Gofyn i Arweinydd y Cyngor wneud datganiad ar hen Safle Hazrem yng Nghwmfelin-fach a ddylai gynnwys y gweithdrefnau cynllunio cywir a ddilynwyd, asesiadau amgylcheddol, gweithrediadau, ymgynghori â rhanddeiliaid, a chost cyngor cyfreithiol i drethdalwyr y Fwrdeistref Sirol ar ôl cwblhau'r achos barnwrol sydd bellach wedi dod i ben. 

 

2.    Cwestiwn i Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd B.Miles.

 

A all yr arweinydd roi diweddariad i'r Cynghorwyr am sut mae'r Awdurdod Lleol wedi ail-lunio'r broses o ddarparu Prydau Ysgol Am Ddim yn ystod Pandemig COVID-19?

 

10.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

1.         Cwestiwn i'r Aelod Cabinet dros Wastraff, Diogelwch y Cyhoedd a Strydoedd gan y Cynghorydd G. Simmonds. 

 

A fydd yr Aelod Cabinet yn sicrhau bod copïau o unrhyw ymchwiliadau labordy i'r trwytholch sy'n deillio o Chwarel Tŷ Llwyd ar hyn o bryd ar gael i Gynghorwyr? Ynghyd â rhestr gylchrediad o dderbynwyr a'r dyddiad y digwyddodd unrhyw samplu.

 

2.         Cwestiwn i'r Aelod Cabinet dros Dai gan y Cynghorydd G. Kirby.

 

A fydd yr Aelod Cabinet dros Dai yn darparu diweddariad i'r Aelodau ar y Rhaglen Adeiladu Tai Newydd?

 

Derbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

11.

Penodiadau Dros Dro i'r Tîm Rheoli Corfforaethol. pdf icon PDF 284 KB

12.

Hysbysiad o Gynnig - Diddymu Taliadau Parcio Ceir ym Meysydd Parcio Canol Trefi. pdf icon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Hysbysiad o Gynnig - Cewynnau Go Iawn. pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adroddiad Blynyddol gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 354 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Adroddiad Blynyddol gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Ardoll Seilwaith Cymunedol (CIL) Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 523 KB

17.

Cynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 - Adroddiad Monitro Blynyddol 2021 (Gan gynnwys yr Adroddiad Ardoll Seilwaith Cymunedol Blynyddol). pdf icon PDF 339 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Rhyddfraint y Fwrdeistref – Medalwyr Olympaidd. pdf icon PDF 216 KB

Nodi'r eitem ganlynol a ystyriwyd yn eitem frys gan y Cabinet: -

 

19.

Bid Cyllido Gwaith Ffrwd Montclaire Avenue. pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Pleidleisiau - Cyngor 05 Hydref 2021. pdf icon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol: