Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 13 Mai 2021. pdf icon PDF 270 KB

7.

Cyngor 1 Mehefin 2021. pdf icon PDF 341 KB

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd Kevin Etheridge i'r Cynghorydd James Pritchard, Dirprwy Arweinydd.

 

Gofyn i'r Dirprwy Arweinydd ddiffinio, mewn perthynas â'i bortffolio, pa fesurau y bydd yn eu cyflwyno i ymgysylltu'n gadarnhaol â rhanddeiliaid, cymunedau, busnesau, Cynghorwyr y gwrthbleidiau a masnachwyr canol trefi i sicrhau cysondeb ledled y Fwrdeistref Sirol gan nad yw Grwpiau Rheoli Canol Trefi wedi bod yn cyfarfod ers 2 flynedd?

 

9.

Datganiad gan Arweinydd y Cyngor.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

10.

Derbyn Hysbysiad o Gynnig - Meinciau Coffa. pdf icon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Hysbysiad o Gynnig – Yr ymgyrch ‘Pledge To Be Seen’ pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Alldro Refeniw Dros Dro ar gyfer 2020/21. pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Amrywiaeth mewn Democratiaeth. pdf icon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

I nodi'r adroddiad canlynol a ystyriwyd yn eitem frys gan y Cabinet: -

14.

Dileu'r Gwasanaeth Ieuenctid o'r Brydles a'r Defnydd O Sefydliad Crymlyn. pdf icon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Pleidleisiau - Cyngor 13 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 181 KB

Dogfennau ychwanegol: