Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cynhaliodd y Cyngor ar y 13eg Ebrill 2021. pdf icon PDF 310 KB

7.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(2).

Cwestiwn i Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd Adrian Hussey

 

Mae'r rhaglen frechu wedi bod yn llwyddiannus iawn, sut mae Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili wedi cyfrannu at yr ymdrech hon?

 

 

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn i'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau i Gwsmeriaid, Perfformiad ac Eiddo gan y Cynghorydd Kevin Etheridge.

 

Gan nad oes unrhyw arian wedi'i glustnodi'n uniongyrchol i'r Cyngor gan y Llywodraeth Ganolog mewn perthynas â'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol, oes modd ei ddiffinio'n glir pa oblygiad fydd ganddo ar yr Agenda Trawsnewid ac adnoddau ychwanegol ar gyfer y Cyngor a Threthdalwyr y Fwrdeistref Sirol.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

9.

Rhybudd o Gynnig - Cwestiynau i Arweinydd y Cyngor. pdf icon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Derbyn Rhybudd o Gynnig - System Archebu bosibl ar gyfer Canolfannau Ailgylchu. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili mabwysiedig Hyd at 2021: Adroddiad Adolygu. pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

2il Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2035 - Cytundeb Cyflenwi. pdf icon PDF 388 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Pleidleisiau - Cyngor 1af Mehefin 2021. pdf icon PDF 184 KB

Dogfennau ychwanegol: