Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Nodi bod y Maer a'r Dirprwy Faer wedi'u penodi tan y Cyfarfod Blynyddol yn 2022 a thalu uwch gyflog.

4.

Cyhoeddiadau’r Maer.

5.

Nodi penodi Arweinydd y Cyngor a nodi talu uwch gyflog.

6.

Nodi penodiad Dirprwy Arweinydd a nodi bod cyflog uwch yn cael ei dalu.

7.

Nodi nifer yr Aelodau i'w penodi i'r Cabinet, enwau'r bobl mae'r Arweinydd wedi'u dewis i ddod yn Aelodau o'r Cabinet a'u portffolios a'r cyflogau uwch a fydd yn cael eu talu.

8.

Nodi penodi Arweinydd grŵp y brif wrthblaid a thalu uwch gyflog.

9.

Datganiad yr Arweinydd.

10.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol. pdf icon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd ac Aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu a ganlyn tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf (yn unol â chydbwysedd gwleidyddol, fel y rhestrau wedi'u hatodi), a nodi talu uwch gyflog i'r Cadeiryddion. pdf icon PDF 94 KB

Pwyllgor Craffu Addysg

Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau/Pwyllgor Craffu artneriaethau

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

12.

Penodi Cadeirydd ac/neu Is-gadeirydd ac Aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau a ganlyn tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf, a nodi talu uwch gyflog i'r Cadeiryddion sydd wedi'u marcio â * (yn unol â chydbwysedd gwleidyddol, fel y rhestrau wedi'u hatodi). pdf icon PDF 95 KB

Panel Apeliadau

Pwyllgor Penodiadau

*Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu

*Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo/Pwyllgor Tacsis a Chyffredinol

*Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Safonau

13.

Nodi y bydd Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cael eu penodi yn y cyfarfod cyntaf yn dilyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor.

14.

Cyfansoddi Is-bwyllgorau/Gweithgorau/Paneli/Byrddau, ac Aelodau i wasanaethu arnyn nhw, a phenodi/enwebu cynrychiolwyr i wasanaethu ar gyrff allanol pan fo angen (rhestrau wedi'u hatodi). pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Pleidleisiau - Cyngor Blynyddol 13eg Mai 2021. pdf icon PDF 90 KB

Dogfennau ychwanegol: