Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Cyflwyno Gwobrau.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Cyngor ar 4 Gorffennaf 2023. pdf icon PDF 572 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

5.

Alldro Cyllideb Refeniw Dros Dro ar gyfer 2022/23. pdf icon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Trefniadau Cyfansoddiadol a Chydbwysedd Gwleidyddol. pdf icon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Ardal ac Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent (BPRh) 22/23. pdf icon PDF 381 KB

8.

Mabwysiadu Trefniadau Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu ar gyfer Cyd-Bwyllgor Corfforaethol De Ddwyrain Cymru. pdf icon PDF 290 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Hepgor Rheol Presenoldeb 6 Mis Cynghorwyr. pdf icon PDF 210 KB

10.

Cynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 – Adroddiad Monitro Blynyddol 2023 (Gan gynnwys Adroddiad Blynyddol yr Ardoll Seilwaith Cymunedol). pdf icon PDF 320 KB

Dogfennau ychwanegol:

I nodi'r eitemau canlynol:-

 

11.

Derbyn cyhoeddiadau gan y Maer. pdf icon PDF 198 KB

12.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

13.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd A. McConnell i'r Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd, y Cynghorydd J. Pritchard.

 

A all yr Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd roi diweddariad ynghylch ein rhaglen ddigwyddiadau?

14.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd K. Etheridge i'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol, Eiddo a Phriffyrdd, y Cynghorydd N. George.

 

Gofyn i'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol, Eiddo a Phriffyrdd gadarnhau bod yr holl ddarpariaeth cludiant plant yn cael ei bodloni o dan y broses tendr cludiant ysgol, ac nad oes dim plant yn cael eu gadael ar ôl yn ystod y broses hon gyda phob tendr yn cael ei fodloni.

15.

Pleidleisiau - Cyngor 27ain Medi 2023. pdf icon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol: