Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyngor Arbennig a gynhaliwyd ar 23 Chwefror 2023. pdf icon PDF 470 KB

7.

Cyngnor 15 Mawrth 2023. pdf icon PDF 250 KB

8.

Cyngor Arbennig a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 2023. pdf icon PDF 240 KB

9.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd B. Miles i'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, y Cynghorydd E. Forehead.

 

A all yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol amlinellu'r pwysau ar Ofal Cartref a'r hyn rydyn ni, yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn ei wneud i geisio ateb y galw?

 

 

 

10.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd K. Etheridge i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. Morgan.

 

Gofyn i’r Arweinydd ddiffinio, a gwneud datganiad ar ba gyngor, ymgynghori ac ymgysylltiad a gafodd o ran uno Swyddi Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol, Eiddo a Phriffyrdd, o dan un Swydd Cabinet ac a yw’n teimlo y bydd hyn yn cynnig gwerth gorau ac effeithiolrwydd. effeithlonrwydd a lles dim ond 1 Aelod Cabinet wrth ymdrin â phortffolio mor fawr er budd Tîm Caerffili.

 

 

11.

Derbyn y cwestiwn dan Reol Gweithdrefn 10(4) i'w ateb yn ysgrifenedig.

Cwestiwn gan y Cynghorydd J. Winslade i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. Morgan.

 

A fyddai'r arweinydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y pwysau oherwydd prinder tai ym Mwrdeistref Sirol Caerffili?

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

12.

Hysbysiad o Gynnig - Cyflogwr sy'n Croesawu Teuluoedd Maeth. pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Hysbysiad o Gynnig - Tlodi Tanwydd. pdf icon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cynllun Busnes – Cyfrif Refeniw Tai 2023/24. pdf icon PDF 371 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Dyfodol Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili. pdf icon PDF 246 KB

16.

Pleidleisiau - Cyngor 23ain Mai 2023. pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol: