Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Sylwadau'r Maer sy'n Ymddeol.

4.

Ethol Maer y Cyngor hyd at y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2024.

5.

Ethol Dirprwy Faer y Cyngor tan y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2024.

6.

Cyhoeddiadau’r Maer.

7.

Nodi penodiad Arweinydd y Cyngor.

8.

Nodi penodiad Dirprwy Arweinydd.

9.

Nodi nifer yr Aelodau i gael eu penodi i'r Cabinet, yr enwau mae'r Arweinydd wedi'u dewis i ddod yn Aelodau o'r Cabinet.

10.

Nodi penodiad Arweinydd prif grwp yr wrthblaid.

11.

Datganiad yr Arweinydd - ar lafar.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

12.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol. pdf icon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Newidiadau i'r Cyfansoddiad. pdf icon PDF 280 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2023/24 - Cyflogau a Lwfansau. pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau. pdf icon PDF 155 KB

16.

Penodi Cadeirydd, Is-gadeirydd ac Aelodau y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu canlynol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol.

17.

Penodi Cadeirydd ac/neu Is-gadeirydd ac Aelodau i'r Pwyllgorau canlynol ar gyfer y flwyddyn nesaf (yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol). pdf icon PDF 100 KB

Appeals Panel

Appointments Committee

*Governance and Audit Committee (*Chair will be a Lay Member and will be appointed at the first meeting following the Annual Meeting of Council)

Democratic Services Committee

Investigating and Disciplinary Committee

Licensing and Gambling Committee/Taxi and General Committee

Planning Committee

*Standards Committee (*Chair and Vice Chair will be Lay Members)

 

18.

Cyfansoddi Is-bwyllgorau/Gweithgorau/Paneli/Byrddau a phenodi Aelodau i wasanaethu arnynt ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol. pdf icon PDF 105 KB

19.

Penodi/enwebu cynrychiolwyr i wasanaethu ar gyrff allanol lle bo angen. pdf icon PDF 214 KB

20.

Pleidleisiau - Cyfarfod Blynyddol y Cyngor 11eg Mai 2023. pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol: