Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

Datganiad gan Arweinydd y Cyngor.

4.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

5.

Cyflwyno Gwobrau.

6.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

7.

Council held on 16th November 2021. pdf icon PDF 288 KB

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd K. Etheridge i'r Aelod Cabinet dros Isadeiledd ac Eiddo, y Cynghorydd J. Pritchard.

 

Gofyn i'r Aelod Cabinet gadarnhau nifer y cytundebau ysgol wedi'u gosod ar dendr ar hyn o bryd ac amlinellu'r mesurau sydd ar waith i ymdrin â phlant agored i niwed yn benodol o ran tacsis i'r ysgol, ac yn ôl, yn y Fwrdeistref Sirol a'r tu allan iddi. Hefyd, hoffwn i'r Aelod Cabinet roi gwybod a oes unrhyw oedi o ran eu cludiant.

 

Cwestiwn gan y Cynghorydd R. Saralis i'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Thai, y Cynghorydd S. Cook.

 

A all yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Thai esbonio'r hyn y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'i wneud i sicrhau'r incwm uchaf posibl i drigolion cymwys drwy gydol COVID-19?

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

9.

Hysbysiad o Gynnig – Ail Gartrefi. pdf icon PDF 207 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Hysbysiad o Gynnig – Argyfwng Ynni Cenedlaethol. pdf icon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Hysbysiad o Gynnig – Cydnabod Dydd Gwyl Dewi fel Gwyl Banc Swyddogol. pdf icon PDF 204 KB

12.

Diweddariad o Reoliadau Llywodraeth Cymru i Sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol a Newidiadau Canlyniadol i Gydbwyllgor Rhanbarth Prifddinas Caerdydd. pdf icon PDF 276 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor. pdf icon PDF 235 KB

14.

Deddf Gamblo 2005 – Adolygiad o Ddatganiad y Polisi Trwyddedu. pdf icon PDF 314 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Peilot Pleidleisio Uwch - Etholiad Llywodraeth Leol Mai 2022. pdf icon PDF 212 KB

Nodi'r adroddiad canlynol a ystyriwyd fel eitem frys ac eithriedig gan y Cabinet

16.

Y Lawnt, Rhymney - Materion Cwlfert a gor-rediad costau wedi hynny. pdf icon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Pleidleisiau - Cyngor 26ain Ionawr 2022. pdf icon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol: