Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 9fed Chwefror, 2022 10.30 am - Cabinet

5. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023.

  • Cynghorydd Mrs Eluned Stenner - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cyng. E. Stenner gysylltiad personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 5 - Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023 sef bod gan ei brawd-yng-nghyfraith tenantiaeth garej gyda'r awdurdod, ac felly byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried, ac ni fydd yn cymryd rhan yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Mrs Eluned Stenner - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Gorffennaf, 2022 1.00 pm - Cabinet

8. Gweithdrefn Gorfodi a Chydymffurfio Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni (MEES) mewn Eiddo Domestig Rhent Preifat.

  • Cynghorydd Mrs Eluned Stenner - Personal and Prejudicial - Cllr E. Stenner declared a personal and prejudicial interest in relation to Agenda Item No. 8 - Enforcement & Compliance Of The Minimum Energy Efficiency Standards In Private Rented Domestic Properties (MEES) Procedure in that she is private sector landlord and as such she would leave the meeting when the item was considered and take no part in the debate and vote.