Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

5. Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) 2021-2022.

  • Cynghorydd Ross Whiting - - Datganodd y Cynghorydd R. Whiting fuddiant personol yn Eitem 5 ar yr Agenda – Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) 2021-2022 fel aelod o’r Cyd-grŵp Gweithredol a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.

Meeting:  Dydd Mercher, 7fed Gorffennaf, 2021 10.30 am - Cabinet

10. Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.

  • Cynghorydd Ross Whiting - Personal - Datganodd y Cynghorydd R. Whiting fuddiant personol yn Eitem Rhif 10 yn unig ar yr Agenda gan fod y Fwrdeistref Sirol wedi'i benodi'n Aelod o'r Pwyllgor ar gyfer Canolfan Gymunedol Trem y Sianel yn Rhisga. Arhosodd yn y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei hystyried.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 10.30 am - Cabinet

9. Canlyniad Ymgynghoriad Cyhoeddus Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.

  • Cynghorydd Ross Whiting - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Ross Whiting fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod ar Bwyllgor Canolfan Gymunedol Channel View ac o'r herwydd gadawodd y cyfarfod pan ystyriwyd y mater ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r bleidlais.