Y cyngor a democratiaeth > Manylion y Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Cyngor

Diben y Pwyllgor

Mae cyfarfodydd y Cyngor wedi ailgychwyn a gallwch weld dyddiadau'r cyfarfodydd sydd ar ddod drwy edrych ar y Calendr Cyfarfodydd ar y ddolen hon. Fodd bynnag, nodwch y bydd pob cyfarfod yn cael ei gynnal yn “rhithwir” ar Microsoft Teams, felly ni fydd neb o'r wasg na'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfodydd yn y cnawd. Fodd bynnag, bydd recordiad o bob cyfarfod ar gael i'w weld ar y ddolen hon

https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Health-and-wellbeing/Coronavirus/Council-services-during-Coronavirus/Council-meetings

 

Mae'r Cyngor yn cynnwys 73 o Gynghorwyr etholedig sydd ag amrywiaeth eang o swyddogaethau gan gynnwys cytuno fframwaith polisi'r Cyngor, Treth y Cyngor a'r gyllideb.

Mae pob Cynghorydd yn cael ei ethol /ei hethol i gynrychioli ardal benodol (Ward Etholiadol) ac maent fel arfer yn gwasanaethu yn y swydd am gyfnod o bedair blynedd. 

Mae gan Gynghorydd nifer o swyddogaethau a chyfrifoldebau ac mae angen iddynt gyd-bwyso anghenion a buddiannau eu cymuned leol, plaid wleidyddol neu grŵp â blaenoriaethau'r Fwrdeistref Sirol ehangach. Mae Cynghorwyr yn arweinwyr cymunedol ac mae eu dyletswyddau fel arfer yn cynnwys; cynnal cymorthfeydd i gwrdd â'u hetholwyr, cefnogi sefydliadau lleol (e.e. ysgolion, busnesau ac elusennau), ymgyrchu ar faterion lleol, datblygu cysylltiadau gyda phob rhan o'r gymuned a bod yn arweinydd cymunedol.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Emma Sullivan.

Ffôn: 01443 864420

E-bost: sullie@caerphilly.gov.uk