Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I benodi Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion. 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol: -

5.

Pwyllgor Cabinet Hawliau'r Tramwy am 3ydd Rhagfyr 2018. pdf icon PDF 208 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

6.

Cais am Orchymyn o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980 i ddargyfeirio Llwybr Troed Cyhoeddus 54 Caerffili - Effeithiwyd gan Ddatblygiad a Roddwyd gan Ganiatâd Cynllunio. pdf icon PDF 6 MB

Dogfennau ychwanegol: