Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Amy Dredge 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol: -

4.

Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2020. pdf icon PDF 463 KB

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Archwili pdf icon PDF 199 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

6.

Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019/20.- diweddariad llaafar gan Grant Thornton.

7.

Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2019/20. pdf icon PDF 303 KB

8.

Cynllun Archwilio 2020 a Llythyrau gyda diweddariadau - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Archwilio Blynyddol y Gwasanaethau Archwilio Mewnol 2020/21. pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 592 KB

11.

Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i Pandemig Covid - 19. pdf icon PDF 1 MB

 I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol

12.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 212 KB

13.

Adroddiad Adolygiad y Bwrdd Diogelu Corfforaethol. pdf icon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Amy Dredge, 01443 863100, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 20fed  Hydref 2020.