Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Joanne Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 25ain Ionawr 2022. pdf icon PDF 227 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022/23 (Cydbwyllgor Craffu) – 19eg Ionawr 2022;

2.    Recriwtio Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy Yn Nhîm Ar Ddyletswydd Mewn Argyfwng De-Ddwyrain Cymru; 26ain Ionawr 2022;

3.    Cynigion Y Gyllideb Ar Gyfer 2022/23 A'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig – 23ain Chwefror 2022.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Joanne Thomas, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Llun 7fed  Mawrth  2022.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

7.

Asesiad Perfformiad y Gyfarwyddiaeth - Diweddariad Chwe Mis. pdf icon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Y Rhaglen Cymorth Tai. pdf icon PDF 308 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gofalu Am Gaerffili - Gwerthusiad Blwyddyn Un. pdf icon PDF 485 KB

Dogfennau ychwanegol: