Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

Croeso a Distawrwydd Munud.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

4.

Sylwadau'r Maer sy'n Ymddeol.

5.

Ethol Maer a Dirprwy Faer y Cyngor tan y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2022 a nodi'r taliadau cyflog dinesig.

6.

Cyhoeddiadau’r Maer.

7.

Nodi penodiad Arweinydd y Cyngor a nodi bod cyflog uwch yn cael ei dalu.

8.

Nodi penodiad Dirprwy Arweinydd a nodi bod cyflog uwch yn cael ei dalu.

9.

Nodi nifer yr Aelodau i'w penodi i'r Cabinet, enwau'r bobl mae'r Arweinydd wedi'u dewis i ddod yn Aelodau o'r Cabinet a'u portffolios a'r cyflogau uwch a fydd yn cael eu talu.

10.

Nodi penodiad Arweinydd y prif gr?p gwrthblaid a bod cyflog uwch yn cael ei dalu.

11.

Datganiad yr Arweinydd - ar lafar.

12.

Penodi'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd a'r Aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu canlynol tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf (yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol - rhestr wedi'i hatodi) a nodi bod cyflog uwch yn cael ei dalu i'r Cadeiryddion. pdf icon PDF 92 KB

 

Pwyllgor Craffu Addysg

Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau/Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Pwyllgor Craffu Adfywio a Thai

 

13.

Penodi'r Cadeirydd a/neu'r Is-gadeirydd a'r Aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau canlynol tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf a nodi bod cyflog uwch yn cael ei dalu i'r Cadeiryddion a farciwyd â * (yn unol â'r cydbwysedd gwleidyddol -rhestri wedi'u hatodi). pdf icon PDF 102 KB

 

Panel Apeliadau

Pwyllgor Penodiadau

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu

Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo/Pwyllgor Tacsis a Chyffredinol

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Safonau

 

14.

Nodi y caiff Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio eu penodi yng nghyfarfod cyntaf y Pwyllgor Archwilio yn dilyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ac y gwneir taliad uwch gyflog i'r Cadeirydd.

15.

Sefydlu Is-bwyllgorau/Gweithgorau/Paneli/Byrddau ac Aelodau i wasanaethu arnynt a phenodi/enwebu cynrychiolwyr i wasanaethu ar gyrff allanol lle bo angen (rhestrau wedi'u hatodi). pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Pleidleisiau - Cyfarfod Blynyddol y Cyngor 3 Medi 2020. pdf icon PDF 886 KB

Dogfennau ychwanegol: